Prosjekt ny fagskoleutdanning - Paramedic 2

Ny utdanning for ambulansearbeidere og andre yrkesgrupper innen prehospitale tjenester
Paramedic

Ambulansefagarbeidet på videregående nivå er grunnmuren i ambulansetjenesten, og vil forbli det i mange år fremover. Som følge av endret tjenestetilbud stilles det økt krav til ambulansetjenesten, både når det gjelder kapasitet og oppgaver. Dette har medført at ambulansetjenesten har behov for personell med økt kompetanse både for å ivareta pasientsikkerheten og befolkningens behov.  

Fagskolen i Viken startet høsten 2021 en Fagskoleutdanning, Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling. Dette er en deltidsutdanning med 60 studiepoeng og målgruppen er autoriserte ambulansearbeidere og andre yrkesgrupper innen preshospitale tjenester.  

Utdanningen inneholder emnene: 

 • Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon 
 • Ambulanseoperativ ledelse 
 • Akuttmedisinske tilstander hos eldre 
 • Psykiske lidelser og ruslidelser 
 • Fødsler, nyfødte og akutt syke barn 

Det er et videre behov for kompetanseheving av ambulansefagarbeideren og andre aktuelle yrkesgrupper innen prehospitale tjenester slik at ambulansetjenesten har medarbeidere med kompetanse som ivaretar pasientsikkerhet og befolkningens behov som dekker alle oppgavene til tjenesten.   

Fagskolen i Viken og Vestre Viken HF inngikk en samarbeidsavtale i september 2021 om å videreutvikle og igangsette en ny høyere fagskoleutdanning for ambulansefagarbeideren og andre aktuelle yrkesgrupper innen prehospitale tjenester. 
Den nye utdanningen er således tenkt som supplement til  Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling.  

Det skal i tillegg utredes om mulighetene for å komplettere eksisterende utdanning med en utdanning innen veiledning, 30 studiepoeng. 

Forslaget fra prosjektgruppens arbeid med videreutdanning på et høyere fagskolenivå vil medvirke til å øke yrkesgruppens faglige kompetanse slik at tjenestetilbudet er i samsvar med et stadig endrende samfunn med økende krav til ambulansetjenesten, det blir en bedre oppgavefordeling som resulterer i bedre pasientbehandling og det vil bli mer hensiktsmessig bruk av ressurser med rett kompetanse på rett oppgave.

Organisering

Arbeidet organiseres med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe med representanter fra begge parter involvert i de to første. 

Plangruppe

Plangruppen utarbeider forslag til videreutdanning for ambulansefagarbeidere med innhold som skal supplere eksisterende Fagskole- og Paramedisin utdanning. 

Utvikle studieplan som sendes på nasjonal høring for innspill og til LOKUT for godkjenning.  

 • Jimmy Skoglund, Prosjektleder, Faglærer FiV  
 • Tone Eide, Faglærer FiV                                                                                                                                         
 • Lars Kristoffersen, Tillitsvalgt, Fagforbundet, Vestre Viken HF 
 • Geir Andre Pettersen, Fagutvikler SAK stab og Paramedic, Vestre Viken HF 
 • Alexander Andersen, Fagutvikler og Paramedic, Vestre Viken HF 
 • Anne Elisabeth Hegne, Fagutvikler og Paramedic, Vestre Viken HF 
 • Henriette Micka, Konsulent SAK, Prehospitale tjenester, Vestre Viken 
 • Malene Katrin Bergbråten, Studentrepresentant FiV 

Kommende aktiviteter

Studiet utformes i tett samarbeid med Vestre Viken HF. I tillegg vil det være mulig for ansatte å påvirke studiets innhold ved å komme med innspill til plangruppen. Dette gjøres ved å sende e-post til prosjektleder Jimmy Skoglund, jimmysk@viken.no eller studentrepresentant Malene Katrin Bergbråten, maleneberg@viken.no 

Studieplanen sendes ut på høring våren 2022 og til godkjenning april 2022. 

Studiet vil starte opp høsten 2023 etter godkjenning fra LOKUT og finansiering av studieplasser.