Kvalitetshåndbok FiV

Kvalitet i alle ledd

Godt kvalitetsarbeid har en kultur som legger til rette for forbedring, utvikling og medvirkning. Den kjennetegnes av at styret, ledelsen, ansatte og studenter opplever eierskap til og nytteverdi av kvalitetsarbeidet. Ledelse, ansatte og studenter vet hvilke oppgaver og hvilket ansvar de selv har i kvalitetsarbeidet ved fagskolen, og hvem de skal kontakte dersom de har tilbakemeldinger på kvaliteten. Alle bidrar med og mottar informasjon om resultatene av kvalitetsarbeidet. 

Det er fagskolens styre som har det overordnede ansvaret for fagskolens kvalitetsarbeid. Kontinuerlig forbedring skal prege hele driften av fagskolen og legge til rette for kvalitetsfokus på alle nivåer. Studenter og arbeidsliv involveres, og har en vesentlig rolle i vårt kvalitetsarbeid. Kvalitetsarbeidet hos oss skal være forankret i fagskolens styre og ledelse, og gjennom hele virksomheten blant alle ansatte.

 

Merknad !

I forbindelse med sammenslåingen av Fagskolen i Viken jobbes det nå med harmonisering av fagskolens kvalitetssystem, "Kvalitetsportalen". Kvalitetsportalen er tilgjengelig via ansatteportalen iViken fylkeskommune, som gir den ansatte full tilgang til ulike verktøy. Det jobbes fremdeles med å få på plass et kvalitetssystem med oppdatert planverk, ansvarsfordeling, målfastsetting, organisering og struktur. Det er nedsatt egne ressursgrupper som skal stå for harmoniseringsarbeidet der Kvalitetsutvalget koordinerer. Arbeidet vil fortsette utover høsten 2022.