Batterifagskolen

Fagskolen i Viken samarbeider med Fagskolen i Hordaland, Fagskolen i Rogaland, Fagskolen i Nordland og Fagskolen i Innlandet om å etablerte Norges første studium for batteriindustrien. På denne siden kan du finne det vi har av informasjon per dags dato, og melde interesse for å holdes oppdatert.

Læringsutbytte

Tilbudet legger opp til et læringsutbytte som gir en bred forståelse av Industri 4.0 i tillegg til rentbatterifaglig og -prosessmessig kompetanse. Dette vil legge til rette for utvidelse av jobbinnhold, arbeidsoppgaver og ansvarsområder for operatører i batteriindustrien, noe som vil føre til forbedret produktivitet og omstillingsevne. Et sentralt læringsutbytte er økt kompetanse innen prosessrelatert digitalisering og automasjon, noe som vil gjøre operatørene aktuelle som deltakere i løpende forbedringsprosjekter for bedriften.

Bakgrunn

Studiet vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger og behov direkte knyttet til produksjonsprosessene i batteriindustrien. Tilbudet er basert på behovene som er beskrevet i rapporten «BattKOMP – Kompetansebehov i batteriindsutrien» fra Norsk Industri (2021).

Det faglige innholdet i kursene vil knyttes til disse problemstillingene, og både oppgaver underveis ogavsluttende oppgave vil være prosessbaserte innleveringer som skal bidra til økt forståelse og forbedring av casene de jobber med. Når studentene er modne for det og det finnes relevante vertskapsbedrifter, flyttes læringsaktiviteten ut i bedriften der de skal jobbe med aktuelle prosjekter. Underveis i arbeidet vil kursholderne følge opp studentene med aktiv veiledning. Resultatet av prosjektarbeidene vil legges til grunn for vurderingen av oppnådd læringsutbytte.

Tilbudet er planlagt med totalt 60 studiepoeng. For å gi deltakerne en bred forståelse av Industri4.0 og digitalisering vil det delvis baseres på tilpassing av uttestede moduler fra Industrifagskolen. Tilbudet vil deles inn i emner som kan tas hver for seg som selvstendige moduler. Det brukes varierte arbeidsformer og opplæringsaktiviteter for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student.

De planlagte emnene (kursmodulene) har disse overskriftene:

Batteriindustri og bærekraft, 5 studiepoeng

Elektrokjemi og materialteknikk for batterier, 15 studiepoeng

Fleksibel Digitalisert Batteriproduksjon, 15 studiepoeng

Logistikk og Sporbarhet i produksjonen, 10 studiepoeng

SMART Vedlikehold, 5 studiepoeng

Industriell Intelligens, 10 studiepoeng

Målgruppe

Målgruppen er ansatte og fagfolk som vil bli ansatt i batteriindustrien. Gruppen består av fagarbeidere (operatører), fagskoleingeniører, mellomledere og andre som har behov utvidet kompetanse for yrkesutøvelse i batteriindustrien. Målgruppen innehar relevant fagbrev eller tilsvarende realkompetanse, eventuelt har høyere yrkesfaglig utdannelse. Kompetansemodulene vil erfaringsmessig også ha relevans for kandidater fra UH sektoren som f.eks. ingeniører.

EU estimerer kompetansesammensetningen i en batterifabrikk til å omfatte 10% ufaglærte, 50% fagarbeidere, 20% med bachelorgrad, 10% med mastergrad og 5% ph.d. Modell

Gjennomføring

Det legges opp til at kurstilbudene leveres gjennom en dynamisk hybridmodell. Det innebærer at undervisningen skjer gjennom en modell som er tilpasset studentenes situasjon, bedriftenes behov, faginnholdet og eventuell smittesituasjon. De aktuelle modellene er:

• Undervisning i samlinger i klasserom på campus, eventuelt i bedriften eller nærliggende fasiliteter.

•Gruppearbeid, fysisk eller virtuelt

• Prosjektarbeid

• Synkron undervisning via nettbasertplattform (f.eks. Zoom)

• Asynkron undervisning via nettbasert plattform (f.eks. Zoom), «flipped classroom»

Kurset er lagt opp med ca. 40% undervisning i full gruppe og ca. 60% gruppearbeid og diskusjoner i delt gruppe. Der det er praktisk mulig legges det opp til dokumentasjon av undervisningen (i form av opptak e.l.) slik at det er mulig å delta i læringsarbeidet om man er forhindret.

Opptakskrav

Relevant fagbrev eller realkompetansevurdering i henhold til fagskoleforskriften .